Nákupný košík Nákupný košik
Váš nákupný košík je prázdny.  Viac...

Reklamácie

1. Poškodenie tovaru pri preprave

Pri preberaní tovaru ( za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu spíšte o tejto skutočnosti záznam a informujte prepravcu , aby bola reklamácia poškodenia obalu zapríčinená prepravou uznaná. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru (najneskôr do 24 hodín od doručenia), okamžite túto skutočnosť nahláste predávajúcemu. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

2. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

Súčasť záručných podmienok tvoria záručné podmienky výrobcu. Patrí tam predĺžená záruka na 36mesiacov výrobcov Ferm,Ferm Powerline,Proma.Záruka na 36mesiacov sa predlžuje aj na výrobky Metabo,Bosch podmiekou je registrácia cez internet.

Doklad o registrácii je potrebné vytlačiť a uschovať.Informáciu získate aj zo záručného listu, ktorý si vždy pozorne prečítajte. Niektorý výrobca neposkytuje záručný list,v tom prípade je FAKTÚRA záručným listom.Spotrebiteľ si môže vybrať kde si uplatní reklamáciu. Tovar pošle na adresu našej predajne uvedenej v kontaktoch ,alebo si vyberie najbližšie servisné stredisko v jeho okolí.Adresy servisných stredísk sú uvedené v záručných listoch. Môžete k nám zavolať pomôžeme,poradíme pri riešení reklamácií.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje najmä na:

 1. vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;
 2. vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
 3. vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;
 4. vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;
 5. vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;
 6. vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;
 7. tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;
 8. vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;
 9. vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;
 10. vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru.

Z hľadiska životnosti výrobkov je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrenie.

Záručná doba je 24 mesiacov. (§ 620 O.Z.)

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. ( § 621 O.Z.)

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená do 30 dní. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. ( § 622 O.Z.)

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

3. Postup pri uplatnení reklamácie

kupujúci informuje predávajúceho o vadách tovaru a spíše sa reklamačný protokol
pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaná vec čistá
pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení tovaru /faktúra / a záručný list,návod
na použitie,atď.
v reklamačnom protokole kupujúci presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje
v reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu, e-mail alebo telefónne číslo

4. Vrátenie tovaru do 14 dní

Po prevzatí tovaru sa môže zákazník do 14 dní rozhodnúť, že tovar vráti internetovému obchodu. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Postup pri vrátení tovaru internetovému obchodu:

 • Informujte nás prosím osobne v našej predajni, telefonicky alebo e-mailom o svojom úmysle vrátiť tovar.
 • Tovar doručte buď osobne, alebo zašlite poštou či kuriérom na adresu našej predajne uvedenej v kontaktoch (náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník)
 • Ak tovar posielate, dobre ho zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
 • Balík neposielajte na dobierku. Takéto balíky nepreberáme.Vrátime Vám peniaze na bankový účet (do 15 dní), preto nám nezabudnite oznámiť číslo svojho bankového účtu.
 • V prípade že si peniaze za vrátený tovar želáte poslať poštouvou pokážkou, informujte nás o tom prostredníctvom e-mailu.

6. Čo s nepotvrdeným záručným listom pri nákupe cez internet?

Pri nákupe cez internet dostanete spolu s tovarom aj daňový doklad (faktúru) a nepotvrdený záručný list (pokiaľ sa k tovaru bežne dodáva, v opačnom prípade slúži na uznanie záruky daňový doklad). Záručné listy dopredu nepotvrdzujeme, z dôvodu možnosti vrátenia tovaru zákazníkom do 14 dní.

 1. Záručný list Vám potvrdíme, ak nastane problém s tovarom. Nemusíte sa obávať žiadnych komplikácií. Ak budete potrebovať reklamovať tovar, záručný list je možné potvrdiť počas celej záručnej doby tovaru. Táto možnosť vyhovuje väčšine zákazníkov.
 2. Niektorí zákazníci preferujú potvrdenie záručného listu hneď od začiatku. Ak máte rovnaký nárok, radi Vám vyhovieme.
 3. Prosím uschovajte si doklad o prevzatí zásielky.

7. O vybavení reklamácie Vás budeme priebežne informovať.

Prihlásenie


Registrácia zákazníkov
Zabudli ste heslo?
Novinky
Partneri
Mrstav Preprava materiálov